โครงการโรงงานผลิดเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

โครงการโรงงานผลิดเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

"โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

โดยจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ออกเป็น 2 วัน ประกอบด้วย

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ช่วงเช้า 09.00-12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.

ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอ

 

 

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563