โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

“ประกาศเลื่อนการจัดประชุม”

ารจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยจะแจ้งวันเวลาที่เหมาะสมในลำดับถัดไป