โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทาง
การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง 
(ส่วนขยาย ครั้งที่ 4)

ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • เวทีที่ 1 วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

   
 • เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
  ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองมาบตาพุดชั้น 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

   
 • เวทีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
  ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองมาบตาพุด ชั้น 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง