โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

"โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม "

ของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด

โดยจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ออกเป็น 2 วัน จำนวน 3 เวที โดยสามารถเลือกเข้าเวทีไหนเวทีหนึ่งได้ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563

ช่วงเช้า 08.30-12.00 น. หรือช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563

ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอ

 

Download : เอกสารข้อมูลรายละเอียดโครงการ