โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

กำหนดการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

เพื่อรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวด
ล้อม

สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

ของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด

รายละเอียดดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

- เวลา 09.00-12.00 น. (กลุ่มหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง)

- เวลา 13.00 - 16.00 น. (กลุ่ม อสม. และหน่วยงานด้านสาธารณสุข)

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

- เวลา 09.00-12.00 น. (กลุ่มผู้นำชุมชน ทม.มาบตาพุด/ทต.บ้านฉาง)

- เวลา 13.00 - 16.00 น. (กลุ่มประมงเรือเล็ก)

ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง