โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping)

"โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม"

ของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด

โดยจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ออกเป็น 2 วัน จำนวน 3 เวที โดยสามารถเลือกเข้าเวทีไหนเวทีหนึ่งได้ ดังนี้

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563

ช่วงเช้า 08.30-12.00 น. หรือช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563

ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น.

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอ

 

Download : เอกสารข้อมูลรายละเอียดโครงการ