โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น 2 เวที ดังนี้
เวทีเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
เวทีบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง