โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตั้งอยู่ที่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง