โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ (Public Scoping)

 

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

ของบริษัท สุเอซ เอ็นไวรอนเมนทัล เซอร์วิสเซส จำกัด

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องสร้อยเพชร 1-3 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง 

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 Dowload : เอกสารข้อมูลรายละเอียดโครงการ