โครงการโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อพลังงาน และผลิตสุรา

โครงการโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อพลังงาน และผลิตสุรา

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2

ระหว่างเตรียมการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

"โครงการโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อพลังงาน และผลิตสุรา"

ของบริษัท ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด

ตั้งอยู่ที่ตำบลวังตะเคียนและตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

โดยจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ออกเป็น 2 เวที ดังนี้

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงเช้า 08.30-12.00 น. 

ณ หอประชุมดอนเขารัก ที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

ณ หอประชุมดอนเขารัก ที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท