Career

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 21-35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)      
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. หากมีประสบการณ์ด้านการใช้โปรแกรม AutoCAD และ Air Model จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

  • จัดทำรายงาน EIA/IEE/ESA