WELCOME TO ENVIWORK
 

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีความสามารถ ความชำนาญระดับมืออาชีพ
พร้อมทุ่มเทในการทำงานบนพื้นฐานของหลักวิชาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด

193/57-58 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

193/57-58 Rat Phattana road, Saphan Sung, Saphan Sung Bangkok 10240
  02-001-8880-1  Fax 02-001-8880-1 EXT 404-405

LASTEST NEWS

โครงการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์

โครงการโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ระหว่างการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ไออีอี)...

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Bottle Grade PET Resins (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Bottle Grade PET Resins (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก...

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสั...

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3   เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข...

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อท...

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน ครั้งที่ 2 ระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข...

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ...