WELCOME TO ENVIWORK
 

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีความสามารถ ความชำนาญระดับมืออาชีพ
พร้อมทุ่มเทในการทำงานบนพื้นฐานของหลักวิชาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด

193/57-58 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

193/57-58 Rat Phattana road, Saphan Sung, Saphan Sung Bangkok 10240
  02-001-8880-1  Fax 02-001-8880-1 EXT 404-405

LASTEST NEWS

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในกระบวนการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Cop Report)...

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ  เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน CoP

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน CoP

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินการและมาตรการป้องกัน แก้ไข...