WELCOME TO ENVIWORK
 

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีความสามารถ ความชำนาญระดับมืออาชีพ
พร้อมทุ่มเทในการทำงานบนพื้นฐานของหลักวิชาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด

193/57-58 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

193/57-58 Rat Phattana road, Saphan Sung, Saphan Sung Bangkok 10240
  02-001-8880-1  Fax 02-001-8880-1 EXT 404-405

LASTEST NEWS

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (ส่วนขยาย...

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข...

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกัน แก้ไข...

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ...

โครงการโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อพลังงาน และผลิตสุรา

โครงการโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อพลังงาน และผลิตสุรา

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ระหว่างเตรียมการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข...

โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) (โครงการโรงงานผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3))

โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3)...

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม "โครงการโรงงานผลิต...

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (Public Scoping)...