HISTORYบริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด (ENVI WORK) : เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรต่างๆ
ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในด้านต่างๆ
เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงแยกก๊าซ/โรงกลั่นน้ำมัน/กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงาน/โรงไฟฟ้า โครงการด้านบริการชุมชนและที่พักอาศัย เป็นต้น
รวมถึงมีประสบการณ์ในด้านการตรวจประเมินติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ

service

การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
การจัดทำรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ
การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจัดทำรายงานการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจัดการในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การออกแบบและติดตั้งระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การให้คำปรึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดฝึกอบรม/สัมมนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
งานบริการด้านวิชาการ

CLIENT