HISTORYบริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด (ENVI WORK) : เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรต่างๆ
ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในด้านต่างๆ
เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงแยกก๊าซ/โรงกลั่นน้ำมัน/กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงาน/โรงไฟฟ้า โครงการด้านบริการชุมชนและที่พักอาศัย เป็นต้น
รวมถึงมีประสบการณ์ในด้านการตรวจประเมินติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ

service

การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
การจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
การจัดทำรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามประมวลหลักการปฏิบัติ
การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจัดทำรายงานการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจัดการในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การออกแบบและติดตั้งระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การให้คำปรึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดฝึกอบรม/สัมมนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
งานบริการด้านวิชาการ

PDPA

การยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 (อ้างอิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

1) วัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมและการแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบในรายงานฯ​ เพื่อเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ลายเซ็น รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น เพื่อยืนยัน
ในการเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ

3) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังนี้

(1)  ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
(2)  แจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
(3)  ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(4)  คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด
(5)  ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

(6)  ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีตามที่กฎหมายกำหนด
(7)  ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น

(8)  ร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

*** บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนดและนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งให้ทราบ ***​ 

 

CLIENT