การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
ของบริษัท วนชัย เคมีคอล อินดัสทรี่ส์ จำกัด


ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง 1 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เวทีที่ 1 : วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

เวทีที่ 2 : วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-16.00 น. 
   

                  
                ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

คุณวชิรวิทย์ มุขคีรี (บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม)
โทรศัพท์    :   0 2001 8880-1 ต่อ 312 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-340-0709
โทรสาร     :   0 2001 8880-1 ต่อ 404-405 
อีเมล        :   wachirawit@enviwork.co.th
ไปรษณีย์   :   บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด เลขที่ 193/57-58 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง กทม. 10240