ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)
 
โครงการหน่วยผลิตโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)      
ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี (ฝั่งด้านทิศใต้ของถนนสุขุมวิท) 
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

กำหนดการรับฟังความคิดเห็นฯ
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมปทุมวรรณ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม :  นายวชิรวิทย์ มุขคีรี (บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด)
โทรศัพท์ : 08 6340 0709  อีเมล : wachirawit@enviwork.co.th