โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ส่วนขยายครั้งที่ 4)

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ส่วนขยายครั้งที่ 4)

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2

ระหว่างการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน
แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ส่วนขยายครั้งที่ 4)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 

  • เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
    ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

     
  • เวทีที่ 2 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
    ณ โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง