โครงการโรงงานปรับคุณภาพน้ำเสียรวมที่ไม่เป็นอันตรายและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

โครงการโรงงานปรับคุณภาพน้ำเสียรวมที่ไม่เป็นอันตรายและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1

เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานปรับคุณภาพน้ำเสียรวมที่ไม่เป็นอันตรายและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ของบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด