โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ครั้งที่ 2

ระหว่างการเตรียมจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและไอน้ำที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

ของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จำกัด
ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 

โดยแบ่งการรับฟังความคิดเห็นฯ ออกเป็น 3 เวที ดังนี้
>>> วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง จำนวน 2 เวที
*** เวทีที่ 1 ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
*** เวทีที่ 2 ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
>>> วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้างฉาง จ.ระยอง จำนวน 1 เวที
*** เวทีที่ 3 ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.