โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3

 

เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและไอน้ำ


ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนสัญญาเดิม

 

ของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด

ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 

โดยแบ่งการรับฟังความคิดเห็นฯ ออกเป็น 3 เวที ดังนี้
>>> วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง จำนวน 2 เวที
*** เวทีที่ 1 ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.
*** เวทีที่ ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
>>> วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้างฉาง จ.ระยอง จำนวน เวที
*** เวทีที่ 3 ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

สามารถ Downlond กำหนดการเข้าร่วมประชุม แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม เอกสารประกอบการประชุม และร่่างรายงานฯ ได้ที่นี่

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม : http://www.enviwork.co.th/storage/news/2021/GLOW/SPP3/form%20Ans.pdf

กำหนดการhttp://www.enviwork.co.th/storage/news/2021/GLOW/SPP3/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf

เอกสารประกอบการประชุม :  http://www.enviwork.co.th/storage/news/2021/GLOW/SPP3/Summary%20Report%20GlowSPP3_08-02-2564.pdf

ร่างรายงานฯ : 1-2 >>> http://www.enviwork.co.th/storage/news/2021/GLOW/SPP3/Draft%20Report%20GlowSPP3_1-2.pdf
2-2 >>> http://www.enviwork.co.th/storage/news/2021/GLOW/SPP3/Draft%20Report%20GlowSPP3_2-2.pdf