โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

เพื่อรับฟังความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่

ของบริษัท สุเอซ เอ็นไวรอนเมนทัล เซอร์วิสเซส จำกัด
ตั้้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

โดยแบ่งออกเป็น 4 เวที ดังนี้ 

  เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

  เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

 ► เวทีที่ 3 วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

 ► เวทีที่ 4 วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง